^ TOP BACK

Warunki gwarancji na akumulatory Centra

1. Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora.

2. Okres gwarancji (od daty sprzedaży akumulatora) wynosi:

a) 24 miesiące * - dla akumulatorów gamy STANDARD i PLUS (34Ah do 100Ah) do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe. Dla pozostałych pojazdów (dostawcze, ciężarowe) gwarancja wynosi 18 miesięcy;

b) 18 miesięcy - dla akumulatorów STANDARD, HEAVY DUTY (12V) do samochodów ciężarowych oraz AGRI, AGRI PLUS (6V) do maszyn i pojazdów rolniczych;

c) 24 miesięcy – dla akumulatorów HAVY DUTY EXTRA, SUPER HEAVY DUTY (12V)
do samochodów ciężarowych.

*Dla pojazdów użytkowych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwarancyjny wynosi 18 miesięcy.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady akumulatora, reklamację należy zgłosić do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony lub wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania akumulatora zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym akumulatorem.

5. W przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji zapewnia się wymianą akumulatora na nowy,

6. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:

6.1.wszystkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora spowodowane niewłaściwą eksploatacją np. zamarznięcie elektrolitu w rozładowanym akumulatorze,

6.2.samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż akumulatora w pojeździe,

6.3.nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, eksploatacji i przechowywania akumulatora,

6.4.zasiarczenie ogniw w akumulatorze spowodowane niewłaściwą eksploatacją,

6.5.uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe:

- spływ mas czynnych spowodowanych napięciem ładowania poniżej 13,9 V (dla instalacji 12V)

- spływ mas czynnych spowodowanych napięciem ładowania poniżej 14,5 V (dla instalacji 12V)

7. Nie podlega reklamacji akumulator, którego niesprawnością jest tylko stan nienaładowania wynikający z wadliwie działającej instalacji w pojeździe.

8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

9. Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.